Vitajte! Tešíme sa, že ste sa rozhodli urobiť prvý krok a prihlásiť sa do Extrémnych premien.
V prípade ak máte otázky, kontaktujte tel. číslo 0904 700 126.

Pre spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/, 843 56 Bratislava (ďalej len „TV Markíza“) je otázka ochrany osobných údajov prioritná. Odporúčame, aby si sa pred vyplnením formulára (tvojho profilu) oboznámil/a s podmienkami spracúvania tvojich osobných údajov zo strany TV Markíza. Celé znenie Informácii o spracúvaní osobných údajov na účely castingu nájdeš na http://osobneudaje.markiza.sk/casting/1925318_casting

Osobné údaje ktoré uvedieš v tvojom profile je úplne na dobrovoľnej báze a môžeš svoj profil kedykoľvek sám/a vymazať alebo žiadať o vymazanie tvojich osobných údajov z našej databázy prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: GDPR.general@markiza.sk.
Súhlas so spracovaním, použitím a šírením fotografií a videí

Zaslaním fotografie a/alebo audiovizuálneho záznamu/videa udeľujem spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „TV Markíza“) bezodplatný súhlas v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, použiť a šíriť poskytnutú fotografiu a/alebo audiovizuálny záznam/video (ďalej len „Záznam“) a súhlasím s jeho použitím na účely castingov, ako aj zverejnením prostredníctvom televízneho vysielania a/alebo webových stránok prevádzkovaných TV Markíza, ako aj s jeho použitím za účelom vytvorenia/použitia v programe TV Markíza a zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Zb. autorský zákon, v znení neskorších predpisov, udeľujem TV Markíza  bezodplatnú, výhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu a súhlas na: 
a)      vyhotovenie rozmnoženín Záznamu akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme; 
b)      verejný prenos Záznamu akýmkoľvek spôsobom (vysielanie terestriálne, satelitom, internetom on-line, káblovou retransmisiou, po drôte, bezdrôtovo, sprístupňovanie diela verejnosti – internet, mobil streaming, IPTV, VoD a pod.); 
c)       verejné rozširovanie Záznamu a jeho rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva; 
d)      verejné rozširovanie Záznamu alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičaním; 
e)      úpravu, adaptáciu, preklad alebo iné spracovanie Záznamu;
f)       verejné vystavenie Záznamu alebo jeho časti;
g)      zaradenie fotografie a/alebo videa do Záznamu;
h)      spojenie Záznamu s inými dielami alebo inými predmetmi ochrany práva duševného vlastníctva.
 
Udelením tohto súhlasu potvrdzujem, že poskytnutím Záznamu nie sú porušené práva tretej osoby a som si vedomí/á následkov v prípade nepravdivosti tohto tvrdenia.